Privacybeleid

Privacyverklaring
Inleiding

Anode Energie verwerkt persoonsgegevens onder de verantwoordelijkheid van Kleinverbruik Energie der Nederlanden B.V. Door de aard van onze dienstverlening beschikt Anode Energie over bepaalde gegevens van u. In deze Privacyverklaring leggen wij uit welke (persoons)gegevens Anode Energie verwerkt, wanneer en voor welke doeleinden.

Wij zien graag dat onze dienstverlening, persoonlijk, eenvoudig en betrouwbaar is. Daarom zijn wij voortdurend op zoek naar manieren om onze dienstverlening waar nodig te verbeteren en deze zoveel mogelijk af te stemmen op uw persoonlijke behoeften.

Daarnaast hechten wij veel waarde aan het beschermen van uw persoonlijke gegevens. Anode Energie gaat hier dan ook zorgvuldig mee om. Elke verwerking van gegevens voldoet dan ook aan de toepasselijke wet- en regelgeving. Hierbij respecteren wij bovendien uw privacy, door (onder andere) de Wet bescherming Persoonsgegevens (Wbp) en de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG) na te leven.

Toepasselijkheid

Deze Privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van gegevens door Kleinverbruik Energie der Nederlanden B.V.. Deze gegevens kunnen worden uitgewisseld tussen haar zustermaatschappijen.

Verwerking

Anode Energie verwerkt de door (potentiële) klanten verstrekte persoonlijke informatie (Persoonsgegevens) én data verkregen vanuit het bezoek en gebruik van de websites van Anode Energie, waaronder www.anode.nl.

Wilt u meer weten: Hieronder leest u meer over hoe we met de persoonsgegevens en data omgaan.

1. Wanneer verzamelt Anode Energie persoonsgegevens?

Anode Energie verzamelt persoonsgegevens bij het aangaan van een leveringsovereenkomst, bij het uitlezen van uw meterstanden, als u contact met ons zoekt per telefoon, e-mail of per brief, als u onze website bezoekt of als u op een andere manier met ons in contact treedt.

2. Welke Persoonsgegevens verzamelt Anode Energie?

Wanneer u klant wordt van Anode Energie verzamelen wij contactgegevens zoals (bedrijfs)naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, geslacht, geboortedatum, bankgegevens en andere gegevens met betrekking tot betalingen. Dit doet Anode Energie ook als u informatie opvraagt, informeert naar onze producten of op een andere manier met ons in contact treedt. Daarnaast verzamelen wij gegevens voor de levering van energie en gas, zoals het energie- en gasverbruik, de EAN-code, profiel van de aansluiting en het meternummer.

Deze gegevens mogen alleen gebruikt worden voor debiteurenbeheer zoals het traceren van personen of het bepalen van verhaalsmogelijkheden.

3. Waarom verzamelt Anode Energie Persoonsgegevens?

Anode Energie verzamelt Persoonsgegevens voor:
* het beoordelen en accepteren van uw aanvraag van een dienst of product
* het tot stand brengen en uitvoeren van de leveringsovereenkomst
* het uitvoeren van crediteuren- en debiteurencontrole – zoals een kredietwaardigheids – en accountantscontrole
* het voldoen aan wettelijke verplichtingen
* het behandelen van geschillen, vragen en klachten
* het analyseren en verbeteren van onze dienstverlening

4. Uw rechten: correctie, inzage, verwijdering, verzet en dataportabilliteit

U kunt altijd kosteloos inzicht krijgen in uw gegevens die door Anode Energie worden verwerkt en uw gegevens desgewenst aanpassen of laten verwijderen. Als u wilt, kunt u ook uw contact-, adres en bankgegevens van ons in een machineleesbaar formaat krijgen (bijvoorbeeld omdat u deze wilt doorgeven aan een andere instantie). Als u dit wilt, stuurt u dan een brief, waarin u om inzage in uw persoonsgegevens vraagt. Zet in de brief uw naam, adres en telefoonnummer. En stuur ook een kopie van uw rijbewijs, paspoort of identiteitsbewijs mee. Wij willen vaststellen dat u de persoon bent op wie de persoonsgegevens betrekking hebben. Op de site van de Rijksoverheid kunt u lezen hoe u veilig een kopie van uw identiteitsbewijs verstrekt.

Ook kunt u bezwaar maken tegen het ontvangen van gerichte informatie over onze dienstverlening die we u telefonisch of per e-mail aanbieden. Als u het niet op prijs stelt om informatie over onze producten of diensten te ontvangen, kunt u dit via het e-mailadres klantenservice@anode.nl aan ons doorgeven. Voor (digitale) informatie die wij u sturen, kunt u zich ook afmelden via de laatst gestuurde e-mail. Let wel: voor informatie die wij wettelijk verplicht zijn te versturen, zoals bijvoorbeeld een jaaropgave van uw energieverbruik, kunt u zich niet afmelden.

U mag ons ook vragen om uw gegevens uit de database te wissen. Realiseer u wel dat wij hier niet altijd gehoor aan mogen geven. Bijvoorbeeld: de belastingdienst eist van ons dat wij van iedere klant de leveringsovereenkomst en facturen zeven jaar bewaren. Als we geen gehoor kunnen geven aan uw verzoek, leggen we u uiteraard uit waarom we het in dat geval niet kunnen doen.

5. Hoe beveiligt Anode Energie Persoonsgegevens?
Beveiliging

Anode Energie neemt passende technische en organisatorische maatregelen om uw Persoonsgegevens te beveiligen tegen ongeoorloofde toegang, (onopzettelijke) vernietiging, verspreiding of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking van uw Persoonsgegevens. Uw gegevens worden bewaard op beveiligde servers. Gegevens worden altijd versleuteld verzonden, zowel aan interne als bevoegde externe partijen. In de Anode Dossier op onze website worden gegevens gehasht opgeslagen. Een beperkte groep medewerkers van Anode Energie heeft toegang tot uw Persoonsgegevens om hun werkzaamheden te kunnen uitvoeren die in lijn zijn met de doeleinden zoals benoemd in artikel 3 van deze Privacyverklaring.

Bewaren

Wij bewaren gegevens voor de hierboven genoemde doeleinden (of om te voldoen aan de wettelijke bewaarverplichtingen) niet langer dan noodzakelijk. Gegevens kunnen -geanonimiseerd- eventueel langer worden bewaard voor statistische doeleinden.

Derden/ verwerkers

Anode Energie kan bij de uitvoering van haar dienstverlening derden inschakelen. Voor zover deze derden bij het uitvoeren van hun diensten Persoonsgegevens verwerken, doen zij als ‘verwerker’ voor Anode Energie. De betreffende verwerker ontvangt van Anode Energie alleen de noodzakelijke gegevens en de dienstverleners worden verplicht om uw Persoonsgegevens te beschermen. Met alle verwerkers sluiten wij een overeenkomst waarin wij dit expliciet opnemen.

6. Cookies

Anode Energie maakt geen gebruik van cookies op haar website.

7. Gedragscode slimme meters

Anode Energie maakt gebruik van meetgegevens die zijn verkregen uit slimme meters. Slimme meters zijn zogenaamde ‘kleinverbruikmeetinrichtingen’ die op afstand uitleesbaar zijn. In aanvulling op privacywetgeving hebben leveranciers en de onder hun verantwoordelijkheid handelende meetbedrijven in de Nederlandse energiebranche een gedragscode opgesteld over het gebruik, het vastleggen, het uitwisselen en het bewaren van gegevens die zijn verkregen uit slimme meters. Anode Energie houdt zich aan deze gedragscode. Deze gedragscode kunt u terug vinden op onze website.

8. Intellectuele eigendomsrechten

Alle rechten (waaronder auteursrechten, merkrechten en enig ander intellectueel eigendomsrecht) op de op deze website/internetdiensten gepresenteerde informatie (waaronder teksten, logo's, illustraties en foto's) zijn ons eigendom of zijn met toestemming van de betreffende eigenaar opgenomen. Het is niet toegestaan -zonder onze uitdrukkelijke toestemming- het materiaal op deze website/internetdiensten te kopiëren, door te sturen, te verspreiden, openbaar te maken of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden.

9. Meldplicht datalekken

Sinds 1 januari 2016 geldt de Meldplicht Datalekken. Deze meldplicht houdt in dat organisaties direct (binnen 72 uur) een melding moeten doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens zodra zij een datalek hebben geconstateerd. Heeft u een (mogelijk) datalek ontdekt? Meld dit dan graag zo snel mogelijk aan Anode Energie via klantenservice@anode.nl. Vermeld in deze e-mail uw naam, organisatie (indien van toepassing), telefoonnummer en een korte omschrijving van het (mogelijke) datalek.

Vragen?

Heeft u vragen of opmerkingen over deze Privacyverklaring dan horen wij dit graag. U kunt deze richten aan Anode Energie, via 0180 – 64 44 04 of via het contactformulier op de website.

Wijziging van Privacyverklaring

Anode Energie behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen aan deze Privacyverklaring. Wij raden u aan deze Privacyverklaring regelmatig te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte blijft.